• ایده پردازی

    ایده پردازی به فرآیند توسعه و انتقال ایده های تجویزی به دیگران، معمولاً در یک محیط تجاری اشاره دارد. توالی افکار را از مفهوم اصلی تا اجرا توصیف می کند. ایده ها می توانند از دانش گذشته یا حال، تأثیرات بیرونی، نظرات، اعتقادات یا اصول سرچشمه بگیرند. ایده را می توان به صورت گرافیکی، نوشتاری یا شفاهی بیان […]
    • توسط reza
    • ۲ ماه پیش
    • 0